Trygg Bostadsaffär

Trygghetspaket för ett tryggt bostadsköp

Förstklassiga och hållbara bostadsprojekt, med en välfungerande långsiktig ekonomi är oerhört viktigt för oss. Vi strävar alltid efter att ge en så stor trygghet som möjligt för våra köpare, i vad som möjligtvis är livets största affär. Därför omfattas samtliga projekt av vårt trygghetspaket.

Hållbarhet och långsiktighet

Vi har i samtliga projekt alltid det långa perspektivet i fokus. Projekten ska göra så liten påverkan på miljön som möjligt, varför vi miljökompenserar för hela bygget, uppför energisnåla hus i trä och gör minimal inverkan på naturen.

Utöver ekologisk långsiktighet är den ekonomiska långsiktigheten exakt lika viktig.

En långsiktigt hållbar bostadsrättsförening, med sund ekonomi, som är välfungerande från dag ett. Våra köpare kan känna sig trygga i en av livets största investeringar, även på lång sikt.

En förening med sund ekonomi

För Carl Ek Fastigheter är det av största vikt att efterlämna en förening med välmående ekonomi.

Det sker redan i upprättande av kostnadskalkyl och ekonomisk plan där kostnader är noga uppskattade, kalkylräntan har en god marginal och där ett likviditetsöverskott bildas redan från år 1. Överskottet används dels för att amortera på föreningens lån, men även till att göra avsättningar för framtida underhåll och oförutsedda kostnader. Innan förhandsavtal tecknas med köpare har kostnadskalkylen granskats av två intygsgivare som är behöriga av Boverket.

Före upplåtelseavtal tecknas har även föreningens ekonomiska plan granskats av intygsgivarna. De intygar att uppgifterna är korrekta och i linje med tillgängliga handlingar samt att ekonomin och kalkylen är hållbar, både på kort och lång sikt. Det är av väsentlighet för dig som köpare och framtida föreningsmedlem då det säkerhetsställer en sund månadsavgift för dig framgent.

Osålda bostäder i föreningen

Carl Ek eller bolag i koncernen, förbinder sig att teckna sig för de bostäder som inte är sålda den dagen föreningen ska lämnas över.

Därigenom leder eventuellt osålda bostäder inte till ett intäktsbortfall för föreningen då Carl Ek eller dotterbolag står för avgifterna till dessa att eventuellt osålda bostäder är sålda.

Dessutom garanterar Carl Ek att månadsavgiften inte behöver höjas åtminstone det första året från inflyttning.

Garanti mot eventuellt intäktsbortfall

Utöver årsavgifter kan i vissa fall dessutom uthyrda lokaler av föreningen ägda lokaler utgöra en intäktskälla för föreningen.

Carl Ek Fastigheter garanterar att kompensera föreningen för eventuellt bortfall av de kommersiella lokalernas hyresintäkter som är inkluderade i den ekonomiska planen.

Förskottsgaranti, säker betalning och färdigställandeförsäkring

Carl Ek Fastigheter har alltid en säkerhet vid det tillfälle förskott tas emot. Detta utgörs vanligen av en förskottsgaranti från försäkringsbolag, vilket garanterar 100% återbetalning av förskott om förhandsavtalet skulle återgå av annan anledning än köparens avtalsbrott.

Innan tillträdet av din bostad har alltid en slutbesiktning genomförts, där du som köpare är varmt välkommen att deltaga. Betalning av slutlikviden sker först efter att denna slutbesiktning är godkänd, vilken utförs av en behörig besiktningsman.

De entreprenörer Carl Ek använder sig av tecknar alltid en färdigställandegaranti som en säkerhet mot de kostnader som eventuellt skulle kunna uppstå om entreprenören mot förmodan inte skulle fullgöra sina åtaganden. Därigenom kan du känna dig trygg i att du får exakt det du betalar för.